Výberové konania

Aktuálne výberové konania na pracovné miesta v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Výberové konania (priebežne aktualizované)


Výberové konania – vychovávateľ v ŠKD, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou nemecký jazyk

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava, prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2017 vychovávateľku do ŠKD, učiteľku pre 1. stupeň ZŠ, a učiteľku pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou nemecký jazyk.

Bližšie informácie je možné získať na web stránke školy www.svfrantisek.sk.

Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľky Materskej školy sv. Filipa Neriho v Bratislave

Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy s perspektívou vymenovania do funkcie riaditeľky počas čerpania materskej dovolenky s nástupom ihneď.

Požiadavky:
- ukončené SŠ/VŠ vzdelanie v odbore predškolská pedagogika;
- prax minimálne 5 rokov;
- 1. atestácia;
- živý vzťah s Bohom.

Bližšie info je možné získať na emailovej adrese msfilipaneriho@gmail.com alebo na telefónnom čísle 02/647 803 03.