Magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov

Pridal dňa

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laických študentov a študentky. Z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave magisterské štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre.

Absolventi štúdia katolíckej teológie nachádzajú uplatnenie v službe katolíckych kňazov, učiteľov náboženskej výchovy, pracovníkov charitatívnych a humanitných inštitúcií, členov duchovných redakcií masmédií i v pastoračnej činnosti vo farnostiach a cirkevných organizáciách.

Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2024. Ďalšie informácie o štúdiu sú k dispozícii na webovej stránke Pre uchádzačov - prijímacie konanie.

Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára - konkrétne informácie sú dostupné na webovej stránke www.ksnr.sk.