Informácie o výberových konaniach (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Výberové konania na obsadenie miest riaditeľov
 
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa CSOŠE P. G. Frassatiho v Bratislave
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2023.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 16. apríla 2023. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.