Zomrel Mons. prof. Štefan Vragaš, kňaz Bratislavskej arcidiecézy

Pridal dňa

V nedeľu, 8. júla 2018 vo večerných hodinách odišiel do domu Otca Mons. prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš, kňaz Bratislavskej arcidiecézy, pápežský prelát, univerzitný profesor, teológ, jazykovedec a publicista. Zomrel v 90. roku života a v 49. roku kňazstva.

Prof. Vragaš sa narodil v Koválove, 2. februára 1929. Vyštudoval filológiu na Slovenskej univerzite a stal sa vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave.

Túžiac po kňazstve v roku 1964 emigroval cez Rakúsko do Talianska a v Kolégiu Nepomucénum i na Lateránskej univerzite v Ríme absolvoval prípravu na kňazskú službu. Za kňaza ho v Ríme vysvätil pápež Pavol VI. 16. mája 1970. V roku 1972 získal na Lateráne doktorát teológie.

Ako kňaz Štefan Vragaš pôsobil v období 1972 – 1994 vo Viedenskej arcidiecéze. Popri pastoračnej službe a pomoci krajanom bol v r. 1980 – 1995 lektorom slovenského jazyka v Slavistickom inštitúte Viedenskej univerzity.

Po návrate do vlasti pôsobil ako duchovný správca v kostole sv. Alžbety v Bratislave, v rokoch 1994 - 1995 bol dekanom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, na ktorej šestnásť rokov prednášal sociálnu náuku Cirkvi a cyrilometodskú tradíciu. V roku 1997 sa stal profesorom teológie.

Prof. Štefan Vragaš je spoluautorom šesťzväzkového Slovníka slovenského jazyka, publikoval biografie Život Konštantína Cyrila a Život Metoda (1986), monografiu Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1991) i ďalšie tituly. Spolupracoval na vydávaní zahraničnej literatúry v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Napísal viaceré štúdie, recenzie a články do slovenských i cudzojazyčných periodík a zborníkov. V rokoch 1976 – 1986 Štefan Vragaš prispieval do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu na rozličné teologické témy. Ešte v roku 2000 pripravil rozhlasový cyklus s názvom O význame a dôležitosti katolíckeho sociálneho učenia.

Pápež Benedikt XVI. ho marci 2009 vymenoval za pápežského preláta.

Pohrebnú svätú omšu za zosnulého Mons. Štefana Vragaša bude sláviť otec biskup Mons. Jozef Haľko vo farskom kostole v Koválove vo štvrtok, 12. júla 2018 o 15.00 hod. Následne bude obrad pochovania na cintoríne v Koválove.

Requiescat in pace!

____________
Zdroje: Vatican News, Katolícke noviny
Foto: Katolícke noviny