Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:

–  vychovávateľ v školskom klube detí.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy csmalacky.edupage.org/text50/.


Výberové konania – vychovávateľ v ŠKD, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou nemecký jazyk

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava, prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2017 vychovávateľku do ŠKD, učiteľku pre 1. stupeň ZŠ, a učiteľku pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou nemecký jazyk.

Bližšie informácie je možné získať na web stránke školy www.svfrantisek.sk.


Výberové konania – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie resp. úplné stredné všeobecné vzdelávanie
(aprobácie: matematika, fyzika)

Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava-Ružinov, prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2017 učiteľku/učiteľa pre 2. stupeň ZŠ, resp. gymnázium s aprobáciami matematika, fyzika.

Bližšie informácie je možné získať na web stránke školy www.vdp.sk.


Výberové konanie - majster odbornej výchovy

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí alebo mechanik elektrotechnik.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.