Pálium – dejiny, symbolika, obrad odovzdania

Nedeľa dňa 29. júna roku 2008 sa do dejín Bratislavskej arcidiecézy zapíše ako ďalší dôležitý historický dátum. V tento deň totiž, na Sviatok svätého Petra a Pavla, prevezme bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský vo vatikánskej Bazilike svätého Petra od pápeža Benedikta XVI. posvätné pálium.
Čo je to pálium? Ako sa vyvíjalo v dejinách a čo dodnes symbolizuje? Ako prebieha obrad jeho odovzdania? To sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo je pálium

Pálium je pevná látková stuha asi päť centimetrov široká, utkaná z bielej vlny do oblúka tak, aby sa dala vložiť na plecia. Vpredu a vzadu ho dopĺňajú dva výbežky, pevne visiace pomocou olovených vložiek. Zdobia ich dva kríže vyšité čiernym hodvábom, ďalšie štyri sú na oblúkových častiach pália. Vzadu a vpredu sú kríže prizdobené pozlátenými sponami s drahokamom, čo azda pochádza z dôb, keď pálium tvorila jednoduchá šerpa dvojmo prehnutá a zopnutá na ľavom pleci.

Historické pozadie

Podľa historikov mohlo byť pálium pôvodne súčasťou odevu starorímskych cisárskych úradníkov, alebo špeciálne riasenej a prekladanej tógy filozofov. Niekedy sa pálium odvodzuje od takzvaného homofória (z gréckeho homophórion = nosiť na pleciach), čo bola liturgická insignia pravoslávnych biskupov, či katolíckych biskupov byzantského obradu, vtedy však išlo o široký pruh látky, oveľa širší v porovnaní s dnešným páliom.

Medzi najstaršie vyobrazenia posvätného pália patrí povestná “Trierska slonovina” z polovice piateho storočia, vyobrazujúca procesiu s relikviami. Ešte zreteľnejšie je pálium na postave biskupa Maximiána, vyobrazenej na o sto rokov staršej mozaike v chráme San Vitale v Ravenne. Maximián má okolo pliec širokú šerpu ovísajúcu z ľavej strany. Až neskôr, v polovici deviateho storočia, sa objavujú dva výbežky pália na hrudi a chrbte, upevnené v strede dvomi ihlicami, pričom tretia upevňuje pálium na ľavom pleci. Neskôr ihlice nahradil pevný šev, ale zostala im dekoratívna funkcia. Zadný a predný výbežok pália pôvodne siahal až po kolená, dnešnú, podstatne kratšiu podobu nadobúda až v sedemnástom storočí.

Z čoho je pálium

Dva baránky, z ktorých vlny sa páliá pripravujú, sú chované u pátrov Trapistov v rímskom Opátstve Tre Fontane. Od polovice sedemnásteho storočia pápež tieto baránky požehnáva na sviatok rímskej mučenice Agnesy (agnes = agnus = baránok) vždy 21. januára, a to pri rovnomennej starobylej Bazilike na Via Nomentana, kde je svätica pochovaná. Po následnom ostrihaní vlny pálium utkajú klauzúrované sestry z rímskeho kláštora Svätej Cecílie v rímskej štvrti Trastevere. Až do obradu odovzdávania sú páliá uchovávané v špeciálnej postriebrenej klenotnici pod pápežským oltárom Svätopeterskej baziliky, niekoľko metrov nad miestom, kde bol pochovaný apoštol svätý Peter. Toto miesto sa volá “Výklenok pálií” a širší priestor naokolo “Konfesia svätého Petra”.

Pálium ako symbol

Pálium, vyhotovené z vlny baránkov, symbolizuje baránka na pleciach dobrého pastiera podľa obrazu v pätnástej kapitole Lukášovho evanjelia, kde dobrý pastier zatúlanú ovečku “vezme s radosťou na plecia“ (Lk 15,5) – takým má byť aj biskup, na ktorého pápež pálium vloží. Podľa niektorých interpretácií dokonca dva stuhové výbežky s čiernym zakončením predstavujú baránkove kopýtka. Pálium súčasne evokuje Baránka, obetovaného za spásu hriešneho ľudstva, ako píše svätý Pavol Korinťanom: “Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus” (1Kor5,7). Pálium vyjadruje aj zvláštne duchovné puto medzi metropolitom a pápežom, jeho duchovnú moc prijímanú a vykonávanú v jednote s Rímskou Cirkvou.

Kto nosí pálium

Iba pápež je oprávnený nosiť pálium na ktoromkoľvek mieste a pri ktorejkoľvek príležitosti. Preto je obrad odovzdávania pália vlastne jedinou príležitosťou, kde vidieť viacerých arcibiskupov s páliami na jednom mieste v rovnakom momente. Inak totiž môžu arcibiskupi pálium nosiť len na území vlastnej jurisdikcie. Po smrti arcibiskupa musí byť pálium pochované so zosnulým. V dávnejších dobách zdobilo pálium výlučne pápeža. Od šiesteho storočia ho priznával aj biskupom, povereným nejakou zvláštnou úlohou. Od deviateho storočia mali pálium od pápeža žiadať aj metropoliti, a to behom prvých troch mesiacov od konsekrácie, či menovania. Povinnosť žiadať pálium vyplýva zo samotného symbolu pália, vyjadrujúceho hierarchickú moc metropolitu vo vlastnej provincii, uskutočňovanej v jednote s Rímskou cirkvou. Zaujímavosťou je, že ak metropolita obsadzuje iné metropolitné sídlo, pálium žiada odznovu. Apoštolským listom De sacri pallii z roku 1978 pápež Pavol VI. obmedzil užívanie pália na pápeža a arcibiskupov – metropolitov. V roku 1984 Jána Pavol II. ustanovil, že posvätné pálium bude novým metropolitom odovzdávať Najvyšší Pontifex, a to v rámci slávnostnej eucharistickej koncelebrácie na Sviatok svätého Petra a Pavla.

Obrad odovzdania pália

Obrad odovzdania pália nasleduje hneď po homílii, keď kardinál – protodiakon pápežovi predstaví metropolitov, čakateľov pália:
Svätý otče, tu prítomní najdôstojnejší otcovia arcibiskupi (mená) s hlbokou úctou, vernosťou a poslušnosťou voči Vašej Svätosti a Apoštolskému stolcu pokorne žiadajú, aby im vaša Svätosť odovzdala pálium, vyňaté z blízkosti Konfesie blaženého Petra, na znak úradu, do ktorého je metropolita – v jednote s Rímskou cirkvou – právoplatne uvedený vo vlastnej provincii.
Po slovách protodiakona nasleduje prísaha metropolitov:
Ja, (meno) arcibiskup (miesto) budem vždy poslušný a verný blahoslavenému apoštolovi Petrovi, svätej rímskej apoštolskej cirkvi a tebe, najvyššiemu Pontifexovi i tvojim právoplatným nástupcom. Tak mi všemohúci pán Boh pomáhaj!
Pápež požehnáva páliá:
Bože, ty ako večný pastier skrze svojho Syna Ježiša Krista voláš duše po mene ako ovce svojho stáda. Zveril si ich, ako dobrému pastierovi, blahoslavenému apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom. Naplň našu službu milosťou svojho požehnania a požehnaj tieto páliá ako symboly pastoračnej starostlivosti. Prijmi dobrotivo naše modlitby; pre zásluhy a na príhovor apoštolov daj, aby sa tí, čo budú obdarovaní týmito páliami, ukázali ako ozajstní pastieri tvojho stáda a aby takými boli v každodennom živote. Nech na svoje plecia prevezmú evanjeliové bremeno, nech ho nesú ako jarmo príjemné a ľahké. Aby boli pre druhých príkladom na ceste tvojich prikázaní, príkladom vytrvalej vernosti až po odmenu večných pasienkov tvojho kráľovstva. Skrze Krista, nášho pána.
Potom sa pápež obráti na arcibiskupov:
Na slávu všemohúceho Boha, na chválu preblahoslavenej Márie vždy Panny a blažených apoštolov Petra a Pavla, na česť vám zverených stolcov a na znak moci metropolitov – odovzdávame vám pálium v blízkosti konfesie blahoslaveného apoštola Petra, aby ste ho užívali v rámci hraníc vašej cirkevnej provincie. Toto pálium nech je vám symbolom jednoty a znakom spoločenstva s Apoštolským stolcom; nech vyjadruje zväzok lásky a posily, aby ste v deň príchodu a zjavenia veľkého Boha a kniežaťa pastierov Ježiša Krista obsiahli spolu so stádom vám zvereným rúcho nesmrteľnosti a slávy. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Následne Svätý Otec vloží pálium na plecia metropolitov a pozdraví ich znakom pokoja.

_________
Pripravil: Mediálny odbor ABÚ – Bratislava
Foto: Peter Zimen, TK KBS