Kňazská a diakonská vysviacka v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

V sobotu 14. júna 2008 predpoludním sa v zaplnenej bratislavskej Katedrále svätého Martina uskutočnila historicky prvá vysviacka kňazov a diakonov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze. Arcibiskup Stanislav Zvolenský v prítomnosti vyše sto kňazov vložil ruky na piatich kandidátov kňazstva a troch kandidátov diakonátu.

Kňazmi sa stali Pavol Brunovský pôvodom z Bratislavy, Ján Kliment pôvodom zo Žemberoviec, Róbert Masicza pôvodom z Bratislavy, Tomáš Molnár pôvodom z Bíne a Ján Sitár pôvodom z Bratislavy. Diakonmi sa stali Stanislav Cigánek pôvodom z Prahy, Martin Chlebek pôvodom z Krásna nad Kysucou a Gabriel Klenko pôvodom zo Želiezoviec.

V slávnostnej homílii arcibiskup Zvolenský zdôraznil, že sviatosti, vrátane práve vysluhovanej sviatosti kňazstva, znamenajú vlastne stretnutie s Bohom, Božie objatie, zanechávajúce na človeku nezmazateľnú ozdobu, nezmazateľný znak. Sviatosť kňazstva zanecháva znak Božieho vyvolenia, keď sa Boh dotýka človeka prijímajúc ho takého aký je, so všetkými kvalitami i slabosťami. Budúcim diakonom arcibiskup Zvolenský pripomenul, že sú vysviacaní na službu, na nezištnú službu, ktorej je človek schopný len s „Božím motívom“. Taká bola nasledovania hodná služba Ježiša Krista, ktorý prišiel slúžiť a v tejto službe obetoval aj vlastný život.

Pozornosť kandidátov kňazstva arcibiskup Zvolenský upriamil na kňazskú právomoc rozhrešovať a premieňať, čiže na službu odpustenia - pri vysluhovaní sviatosti zmierenia – a na službu sprítomnenia pri eucharistickom prepodstatnení chleba a vína v rámci svätej omše. Táto služba má byť svedectvom o Božej prítomnosti: kiež by kandidáti diakonátu a presbyterátu vládali byť svedkami Božieho jestvovania vo svete; kiež by svojim životom ukázali na najväčšiu možnú radosť - že naša vlasť je v nebesiach, v „Otcovom dome“, kde nám príbytok pripravil Kristus svojím zmŕtvychvstaním. Napokon arcibiskup Zvolenský požiadal prítomných kňazov, aby novokňazov prijali medzi seba a boli im dobrým príkladom.

Po obrade vkladania rúk a konsekračnej modlitbe a ďalších symbolických úkonoch nasledovala eucharistická bohoslužba. Na záver odzneli poďakovania rodičom, predstaveným seminára a samozrejme otcovi arcibiskupovi. Novokňaz Ján Kliment mu aj za ostatných prisľúbil, že chcú byť jeho dobrými spolupracovníkmi ako horliví a svätí kňazi. Následne novokňazi všetkým prítomným udelili novokňazské požehnanie.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS

Kompletnú fotoreportáž je možné nájsť vo fotobanke TK KBS.