Príhovor arcibiskupa Zvolenského na kongrese ITAPA

Pridal dňa

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutočňuje mezinárodná konferencia ITAPA, ktorá je zameraná na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom.
K slávnostnému otvoreniu konferencie patril aj príhovor Mons. Stanislava Zvolenského telemostom z Ríma, ktorý prinášame v plnom znení.


Vážené dámy, vážení páni,

som veľmi rád, že mám dnes príležitosť pozdraviť vás všetkých pri príležitosti otvorenia kongresu ITAPA v mene Konferencie biskupov Slovenska a vo svojom mene.

Prihováram sa vám z Tlačového strediska Svätej Stolice v Ríme a ďakujem všetkým, ktorí umožnili toto spojenie. Berieme to dnes ako samozrejmosť, že vďaka digitálnym technológiám vzdialenosť medzi Rímom a Bratislavou neprekáža, aby sme mohli byť spojení obrazom a zvukom.

Pozorujeme aj uprostred Katolickej cirkvi, ako vyrástla a rastie digitálna generácia mladých ľudí a aj generácia starších, ktorí si pomalšie alebo rýchlejšie osvojujú prednosti modernej komunikácie.

Digitálne technológie sú pre ľudí skutočne veľkým darom, sú príťažlivé, lebo v konečnom dôsledku zodpovedajú základnej ľudskej túžbe nadväzovať vzájomné vzťahy. Túžba po komunikácii a priateľstve je zakorenená v našej prirodzenosti ako ľudských bytostí a nemožno ju chápať len ako odpoveď na technologické inovácie. Keď cítime potrebu priblížiť sa k iným, keď ich chceme lepšie poznať a nechať sa nimi poznať, odpovedáme tým na povolanie, ktoré je súčasťou našej prirodzenosti.

Keď sa totiž otvárame druhým, napĺňame tým svoje najhlbšie túžby a stávame sa plnšie ľuďmi. Prirodzene nehovorím tu o prechodných, povrchných vzťahoch, hovorím o vzťahoch, ktoré sú založené na úcte voči dôstojnosti a hodnote každej osoby, ktoré sa usilujú o čestné a pravdivé formy vyjadrovania ako aj pozorné a úctivé načúvanie. (porov. Benedikt XVI., Posolstvo k 43. dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)

Dialóg musí byť zakotvený v úprimnom a obojstrannom hľadaní pravdy, aby napomáhal porozumenie a toleranciu. Život totiž nie je len jednoduchým sledom faktov a skúseností: v živote ide viac o hľadanie pravdy, dobra a krásy. Práve s týmto cieľom robíme svoje rozhodnutia, uplatňujeme svoju slobodu a práve v tomto, v pravde, dobre a kráse – nachádzame šťastie a radosť. Nesmieme sa nechať oklamať tými, ktorí hľadajú len konzumentov na trhu indiferentných možností, kde dobrom je iba samotné rozhodovanie, novosť sa prezentuje ako krása a subjektívna skúsenosť nahrádza pravdu.

Ak majú komunikačné technológie slúžiť spoločnému dobru, treba, aby v nich boli prítomné tri prvky (porov. Rýchly rozvoj, 11):
- formácia
- solidarita
- dialóg

Formácia k zodpovednému a kritickému používaniu komunikačných technológií pomáha ľuďom, aby ich využívali rozumne a s mierou. Výrazný vplyv na vznik nových významov slov a obrazov, ktoré ľahko prenikajú do spoločnosti, nemožno podceňovať. Práve preto, lebo formujú kultúru ľudí, musia všetci, ktorí používajú komunikačné technológie, odolávať každému pokušeniu manipulovať ľuďmi, a to najmä pokiaľ ide o mladých; naopak, majú sa usilovať vychovávať ich a slúžiť im. Takto nebudú škodiť, ale môžu zaistiť budovanie občianskej spoločnosti, ktorá bude zodpovedať dôstojnosti ľudskej osoby.

Potenciál solidarity komunikačných technológií spočíva v samotnej ich povahe, samy osebe sú dobrom určeným všetkým ľuďom. Spoločenská komunikácia vyžaduje ducha spolupráce a spoluzodpovednosti a zahŕňa aj dodržiavanie pravidiel slúžiacich na dosiahnutie tohto cieľa.

Digitálne technológie treba využívať tak, aby výhody, ktoré poskytujú, slúžili všetkým ľuďom a všetkým spoločenstvám, aby slúžili na nadväzovanie kontaktov, komunikáciu a vzájomné porozumenie medzi jednotlivcami a spoločenstvami.

A napokon komunikačné technológie musia využiť veľké príležitosti, ktoré vyplývajú z ich možnosti napomáhať dialóg, vyjadrovať solidaritu. Tak sa stanú rozhodujúcimi a veľmi cennými zdrojmi pri budovaní civilizácie lásky, po ktorej túžia všetci ľudia. (porov. Benedikt XVI., Posolstvo k 40. dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)

Vážne úsilie o uskutočnenie týchto troch prvkov pomôže komunikačným technológiám rozvíjať sa ako sieť komunikácie, spoločenstva a spolupráce a zároveň pomôže všetkým ľuďom čoraz hlbšie si uvedomovať svoju ľudskú dôstojnosť, stávať sa zodpovednejšími a otvorenejšími voči ostatným, najmä voči najslabším členom spoločnosti (porov. Redemptor hominis, 15).

V Katolíckej cirkvi si uvedomujeme užitočnosť informačno-komunikačných technológií, chceme totiž, aby naša duchovná služba bola primeraná mentalite a možnostiam súčasnej spoločnosti a nenechala nevyužité výborné možnosti, ktoré poskytujú komunikačné technológie, a preto sa radi zúčastňujeme na stretnutí odborníkov v tejto oblasti, na kongrese ITAPA.

Želám vám všetkým podnetný a úspešný priebeh kongresu ITAPA, a ďakujem vám za pozornosť.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS