Mons. Stanislav Zvolenský udeľoval ministériá

Pridal dňa

Počas štvrtého veľkonočného týždňa, v kaplnke Povýšenia sv. Kríža v kňazskom seminári v Bratislave, udeľoval otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ministériá (služby) lektorátu, akolytátu a kandidatúru kňazstva. Uvedené udalosti, ktoré sa konali pri večerných svätých omšiach majú veľký význam nielen pre samotný seminár, ale aj našu Cirkev.

V utorok, 15. apríla 2008 bolo udelené ministérium lektorátu desiatim bratom tretiakom. Cirkev, odovzdaním do ich rúk Božie Slovo, im dáva dôveru v tom, že ho budú ohlasovať, prednášať pri liturgii a v prípade potreby aj náležite poučovať veriacich, ako ho správne čítať.

Obrad prebiehal pri sv. omši, kedy po homílii otca arcibiskupa - v ktorej pripodobnil hlad po Božom Slove k fyzickému hladu, ktorý nakoniec vedie k smrti a nečítaním Písma tiež naša duša nakoniec zomiera - nasledovala modlitba, ktorú predniesol nad pritomnými kandidátmi na lektorár. Následne každý jeden pristúpil k otcovi biskupovi a prevzal z jeho rúk Knihu kníh - Bibliu a tak aj vonkajším gestom prejavil túžbu ostať verný Bohu a hlásať jeho slovo veriacim pri liturgii.

Už podľa veľmi starej cirkevnej tradície, v súlade s rozdelením liturgických funkcií, biblické čítania prednáša (okrem evanjelia) lektor, ktorý vykonáva svoju vlastnú funkciu aj v prípade, že sú na liturgii prítomní aj posluhujúci vyššieho stupňa. Lektor má byť náležite pripravený a schopný dobre predniesť text. Lektor má milovať Sväté písmo, študovať ho a často ho čítať. Dnes sa lektorát chápe ako služba, ktorá sa popri diakonáte, podobne ako akolytát, môže zveriť aj laikom (teda nezasvätením osobám).

Streda, kedy pri svätej omši celebrovanej bratislavským arcibiskupom, patrila medzi významné dni seminaristov štvrého ročníka. Symbolickým prevzatím misky s hostiami z rúk otca arcibiskupa, získali ministérium akolytátu, ktorým im Cirkev dáva dôveru a službu v tom, aby mohli rozdávať sväté prijímanie a posluhovať pri Božom stole kňazovi - purifikovaním liturgických nádob. Otec arcibiskup vo svojej homílii pripomenul, že služba akolytu je len prípravou na kňazstvo, kde sa Eucharistia na Božom oltári tvorí. Akolyta už prichádza do kontaktu s obrovským tajomstvom Eucharistie, zázrakom, ktorý sa ťažko chápe rozumom. Akolyta musí milovať Eucharistického Krista, často adorovať a rozjímať o tomto tajomstve a má ho s láskou odovzdávať veriacim pri svätom prijímaní.

Štvrtok patril bohoslovcom piateho ročníka, ktorí pred spoločenstvom veriacich a pred arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským, verejne prejavili túžbu stať sa kňazmi. Týmto aktom sa stali kandidátmi na svätenie, najskôr za diakona a potom za presbytera, čo prítomný otec arcibiskup, predstavení seminára i prítomní seminaristi zobrali na vedomie.

Je dôležité neustále sa modliť za kandidátov na kňazstvo, ktorí stoja už len krôčik od svätenia, ktoré ich zaradí medzi klérus, ako aj za nových akolytov i lektorov, aby zodpovedne a svedomito vykonávali svoje služby na slávu Božiu v Cirkvi, službou veriacemu ľudu.

__________
Viac informácií a fotografií z udeľovania ministérií je možné nájsť na web stránke časopisu Adsum.