Zmeny v organizácii hromadných podujatí vrátane bohoslužieb

Pridal dňa

Podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR k organizácii hromadných podujatí (ÚVZ SR, Vestník vlády) sa okrem iného v rámci stále platného núdzového stavu podujatia delia podľa stupňa rizika.

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu

Nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP).

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom

stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP).

Režim základ

Individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich).

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu:
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikova ruky; pri prijímaní "pod obojím" použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstániť nádoby s vodou

Upozornenie: Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnešie opatrenia!

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie - očkovaní alebo po prekonaní:
a) osoba kompletne zaočkovaná1
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigéhového testu
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami2
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Odkazy na aktuálne zdroje informácií o koronavíruse sú k dispozícii na stránke Covid automat a súhrn informácií o koronavíruse.

__________

1 Definícia kompletne zaočkovanej osoby:- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej láky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

2 Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

__________
Zdroj správy: TK KBS
Foto: Pixabay, koláž ABÚ