Rádio LUMEN

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.

Cieľom Rádia LUMEN je človek ako Božie dieťa a jeho zameranie na večný život s Trojjediným Bohom; jeho intelektuálny, duchovný, etický a emocionálny rozvoj. S prioritou ohlasovania Božieho slova sa rádio usiluje vytvárať vo vysielaní spoločenstvo s poslucháčmi, s biskupmi, Cirkvou.

Webové stránky Rádia LUMEN s mnohými informáciami, archívom i živým vysielaním sú dostupné na adrese www.lumen.sk.