Dar odpustkov pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke

Pridal dňa

16. mája 2017 uplynulo 640 rokov, čo bol konsekrovaný kostol Narodenia Panny Márie v Marianke, ktorý bol Benediktom XVI. 31. júla 2011 povýšený do hodnosti a dôstojnosti Baziliky minor.

Pre posvätenie veriacich a aby sa ešte hojnejšie otvorili pramene Božej milosti, na žiadosť bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a na základe osobitného mandátu od Svätého Otca Františka Apoštolská penitenciária vyhlásila jubilejný rok v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke od 13. mája 2017 do 16. mája 2018 a udelila veriacim možnosť získať úplné odpustky.

Úplné odpustky môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať:
– ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa metropolitu;
– ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť;
– ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku alebo do nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

Presné podmienky sú uvedené v Dekréte Apoštolskej penitenciárie, ktorý je k dispozícii v slovenskom i v latinskom jazyku: