Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy v Pezinku

Pridal dňa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa,
Za hradbami 1, Pezinok.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte v uzatvorenej obálke na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, najneskôr do 30. novembra 2017 s označením „Výberové konanie - CMŠ sv. Jozefa - neotvárať“. Na obálku uveďte odosielateľa.

Požadované predpoklady, kritériá a požiadavky i potrebné doklady sú uvedené v prílohe.