Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Arcidiecézneho školského úradu.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobnosti o požiadavkách sú uvedené v prílohe.

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať do 31. januára 2022 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ AŠÚ - neotvárať“ na adresu vyhlasovateľa. Predpokladaný nástup je 1. august 2022.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

__________
Princípy ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk.
Osobné údaje uchádzača sa použijú výlučne za účelom výberového konania.